Notifications
Clear all

ปี 2565 รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส

1 Posts
1 Users
0 Likes
36 Views
แอ่นแอ๊น
Posts: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Joined: 1 year ago

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Investors’ Choice Award บวกกับคะแนนระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 ประกอบไปด้วยรายงานข่าวน่าสนใจ เกี่ยวกับ ปี 2565 รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ที่ได้รับคะแนนในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล ประกอบกับการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (รางวัล 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report: CGR) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์

โดยในปีนี้ ไอวีแอลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 จากการประเมินทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลประกอบไปด้วยความโปร่งใส บวกกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ไอวีแอลได้กำหนดกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด ซึ่งได้รับการแนะนำจากกฎบัญญัติของคณะกรรมการที่แข็งแกร่งของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสร่วมกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของพวกเราอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลก ไอวีแอลยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้เราถูกรวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน"

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022) สำรวจร่วมกับติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 750 บริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) บวกกับ CGR มาตรฐานใหม่ที่เน้นเพิ่มเติมในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานด้าน ESG

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : Investors Choice Award และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากเรา ที่เดียว

บริการ Guest Post กับเรา กระดานแห่งความสุข