เหตุผลที่เราควรลงทุน ในกองทุนรวม

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจะเริ่มลงทุน คงเคยได้ยินเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมกันบ้างแล้ว และยังสงสัยอยู่ว่า การลงทุนในกองทุนรวม นั้น มีเหตุผลอะไรที่เราควรลงทุนในกองทุนรวม ในเมื่อการลงทุนมีรูปแบบให้เราเลือกตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นเพื่อหวังเงินปันผล หรือกำไรจากการขายหุ้น หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนเพราะเห็นว่าให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากธนาคาร หรือหากมีเงินเป็นก้อนใหญ่ก็อาจทำธุรกิจโรงแรม หอพักให้เช่า เป็นต้น คุณอยากรู้ไหมว่ามีเหตุผลอะไร?

ถ้าหากว่า คุณไม่มีเวลาติดตามข่าวสารทางการเงินอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเหมือนคนที่ทำงานในวงการการลงทุนแล้ว และไม่มีความรู้ความชำนาญในการลงทุนดีพอและคิดว่าการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองอาจเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่รู้ว่ามีช่องทางในการลงทุนอะไรบ้างและจะลงทุนอย่างไร การลงทุนในกองทุนรวม จะช่วยลดปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้คุณได้ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวม นั้นจะมีบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรวมถึงมีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการลงทุน ทำหน้าที่ติดตามข่าวสาร และตัดสินใจลงทุนแทนคุณ ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร ตั๋วเงิน อสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายการลงทุนที่คุณได้เลือกลงทุนในตอนแรก ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนประเภทต่างๆ และเมื่อกองทุนมีกำไรจากการลงทุนก็จะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุน)

ถ้าผู้ลงทุนมีเงินจำนวนจำกัด และต้องการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้มีความหลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด และต้องการลดต้นทุนที่อาจสูงเกินไปจากการที่คุณต้องลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ด้วยตนเอง การลงทุนในกองทุนรวม จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าวให้คุณได้ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมเป็นการระดมทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยหลายๆ ราย ทำให้เงินที่แต่ละคนนำมารวมกันมีจำนวนมากพอ โดยกองทุนก็จะนำเงินที่ระดมทุนได้มานั้น ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ

mutualfund ความรู้และข้อมูลกองทุนรวมถ้าอยากมั่นใจว่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่คุณลงทุนไปนั้น มิได้หายไปไหน (จากการกระทำที่ทุจริต) และต้องการความมั่นใจในการลงทุนว่าจะมีการลงทุนรูปแบบไหนที่มีระบบงานรองรับที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ การลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนให้กับคุณได้ เนื่องจากกองทุนรวมนั้นจะมีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ในการรักษาผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การดูแลตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือการสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ฯลฯ และยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนให้แก่คุณ นอกจากนี้ยังมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับธุรกิจจัดการลงทุนอีกด้วย

การลงทุนและต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนในกองทุนรวมสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณจะได้รับนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

  • – ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป “เงินได้จากการขายหน่วยลงทุน” จะได้รับยกเว้นภาษี ทำให้คุณได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ซื้อหน่วยลงทุนราคา 1,000 บาท ต่อมาขายได้ในราคา 1,050 บาท กำไร 50 บาทที่ได้นั้น ไม่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้ (แต่หากเป็นเงินได้จากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรจะยังคงมีภาระภาษี โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ซึ่งคุณมีสิทธิเลือกที่จะนำเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีเงินปันผล)
  • – ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกินกองละ 15% ของเงินได้พึงประเมิน (เงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ดังนั้นหมายความว่าสามารถสามารถนำไปลดหย่อนได้ถึง 1,000,000บาท (ในส่วนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้องนำไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่นายจ้างหักและนำส่งบริษัทจัดการในแต่ละปีด้วย)

จากเหตุผลที่หยิบยกมาเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นกับการลงทุนในกองทุนรวม