หลักสูตร Single License

ในปัจจุบันนับได้ว่า ตลาดแรงงานด้านการขายหลักทรัพย์และกองทุน หรือตลาดแรงงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น มีมากมายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรมากขึ้น จึงมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกันอย่างกว้างขวาง เป็นนิมิตหมายอันดีต่อแรงงานในประเทศที่มีศักยภาพ มีความสามารถเทียบเท่าสากล การเป็นคนขายหน่วยลงทุน จึงไม่ได้เป็นแค่คนขายธรรมดา

หน่วยงานที่เห็นได้ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการกองทุนได้แก่หน่วยงานจำพวก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. โดย สำนักงานคณะกรรมการกับกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรจึงอาจมีเงื่อนไขหลายประการ เป็นต้นว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนได้นั้นจำเป็นจะต้องมี License เพื่อเป็นหลักประกันว่าสามารถที่จะขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สนใจไ้ด้ ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ใครอยากขายก็ขายโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา อันเนื่องมาจากถูกร้องเรียนจากผู้ลงทุนหลายๆ รายที่นำเงินไปลงทุนแล้วขาดทุน แต่กลับถูกตอบกลับมาว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนเองตัดสินใจที่จะลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้เองซึ่งผู้ที่ขายหน่วยลงทุนนั้นไม่มีความผิด แต่จริงๆ แล้วหลักจรรยาบรรณในการขาย น่าจะมีการคุ้มครองมากกว่านี้

และในปัจจุบันเห็นได้ว่าผู้ขายที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีการขายประกันควบคู่ไปด้วยมักจะเริ่มให้บุคลากรภายในองค์กรของคนมี License กันมากขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่า License ที่ได้นี้จะวัดมาตรฐานความสามารถของผู้ขายหน่วยลงทุนได้ดีขนาดไหน เนื่องจากหลายหน่วยงานที่มีการเปิดสอบหลักสูตรดังกล่าวคือ Single License ที่ว่านี้เช่น TSI หรือ AIMC มักจะถูกมองว่าข้อสอบที่มียากเกินไปที่จะสามารถสอบให้ผ่านไปโดยง่ายได้ เพราะบางครั้งการออกข้อสอบจะมาจากเหล่ากูรูทั้งหลาย ซึ่งถ้าลองคิดๆ ดูหากจับเหล่ากูรูที่ทำการออกข้อสอบมานั่งสอบอยากรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไร

จึงเป็นที่มาของการขยายผลในการใช้แนวข้อสอบ Single License เพื่อเป็นการปฏิวัติวงการ License ของไทยโดยบรรดานักล่าแนวข้อสอบจะสอบถามและหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างข้อสอบ Single License เพื่อที่จะนำมาติวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย

หนักเข้าก็เห็นจะเป็นการเปิดติวเตอร์แบบโจ่งครึ่มจากเหล่าบรรดานักสอบที่สอบผ่านไปแล้วและนำข้อสอบเก่ามาวิเคราะห์ให้บรรดานักสอบมือใหม่ได้รับรู้ถึงเทคนิค วิธีการทำข้อสอบอย่างไรให้ผ่านไปโดยง่าย เพียงเพื่อว่า จะเอาแค่ใบประกาศว่าได้ผ่านการสอบหลักสูตร Single License ไปแล้วนั่นเอง โดยไม่คำนึงว่าความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำหน้าที่เสนอแนะแนวทางการลงทุนให้แก่เหล่านักลงทุนต่างๆ ให้ได้เข้าใจ แน่นอน แค่ขาย ขายแล้วก็แล้วกัน การทำเงินให้งอกเงยขึ้นอยู่กับ Fund Manager ต่างหาก

หลักสูตร Single License

การเป็นคนขายหน่วยลงทุน หลายคนคิดอย่างนี้

ตำแหน่งงานขายต่างๆ เช่นพวกขายประกัน ขายสินเชื่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ หลายองค์กรมักจะคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังกล่าวนี้ว่าต้องมีประมาณว่า ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป มี Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพื่อที่จะไปทำหน้าที่ ให้คำแนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ประกันภัย สินเชื่อบุคคล รวมทั้งบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร ตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยรับลูกค้าของสาขา ทั้งกลุ่ม Walk-in และที่มาจาก Telesales ที่ขายโดยสำนักงานใหญ่ ช่วยงานปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในเวลาปิดทำการของธนาคาร

(คุณสมบัติตามตัวอย่างมาจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))