ลงทุนกับ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

ผมเขียนเรื่องนี้เนื่องจากน้องที่ทำงานเก่าแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน และได้รู้จักกับ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ผมก็พอเคยได้ยินมาบ้าง แต่แถวๆ บ้านไม่ค่อยจะมีเครือข่ายของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เท่าไหร่ ดังนั้นวันนี้ว่าจะหาข้อมูลมาลงให้อ่านกัน เกี่ยวกับการลงทุน กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ว่ามีราคาค่างวดเท่าไหร่ และกำไรงามแค่ไหน

โดยปกติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มักถูกจัดตั้งตามแหล่งชุมชน หมู่บ้าน กลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือกลุ่มสมาคมเดียวกัน เช่น กลุ่มเอ็นจีโอ (NGO) กลุ่มผู้พิการตาบอด กลุ่มผู้ทำธุรกิจขายตรง แต่ที่ได้ยินดังๆ จะมี การรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการรวมคนจากย่านชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง ซึ่งกลุ่มการลงทุนกลุ่มนี้ ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว พอๆ กับชุมชนคลองจั่น

ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่จะได้รับจากสหกรณ์ คือ รู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการ เดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงินจำนวนน้อยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้ หลายพื้นที่ตอนนี้ ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ มีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี

การรับฝากเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เปิดรับฝากเงิน 2 ประเภท จากสมาชิกคือ

  • 1. เงินฝากออมทรัพย์ ฝากอย่างต่ำครั้งละ 20 บาท ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก ได้รับดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝาก
  • 2. เงินออมทรัพย์พิเศษ ฝากอย่างต่ำครั้งแรกครั้งละ 30,000 บาท ฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เบิกถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกินกำหนด จ่ายค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท

สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยอัตราปัจจุบันคือ

1. เงินฝากออมทรัพย์ 3.0% ต่อปี (ไม่แน่ใจว่าปีนี้ น่าจะ 5% หรือเปล่า)
2. เงินฝากทวีทรัพย์ 3.0-5.0% ต่อปี โดยที่

– จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
– จ่ายคืนเมื่อมีการทวงถาม
– การคิดอัตราดอกเบี้ย

หากไม่มีการทวงถามหรือเบิกถอน ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากวันที่ฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.00% ต่อปี
หากมีการทวงถามหรือเบิกถอน ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากวันที่ฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00% ต่อปี

3. เงินออมทรัพย์พิเศษ 4.0-6.5% ต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเงินที่ฝาก
1 เงินฝากจำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.0 %ต่อปี
2 ส่วนเงินของ 200,000 บาทไม่เกิน 450,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.5 %ต่อปี
3 ส่วนเงินของ 450,000 บาทไม่เกิน 750,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.0 %ต่อปี
4 ส่วนเงินของ 750,000 บาทไม่เกิน 1,100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.5 %ต่อปี
5 ส่วนเงินของ 1,100,000 บาทไม่เกิน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.0 %ต่อปี
6 ส่วนเงินของ1,500,000 ขึ้นไป 6.5 % ต่อปี

การเปิดบัญชีเงินฝาก กรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ สมาชิกจะได้รับสมุดบัญชี ซึ่งจะบันทึกรายการฝาก-ถอน สมาชิก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้หลายบัญชี

การฝากเงิน นำเงินส่งที่ทำการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินจะออกใบรับเงินและลงรายการในสมุดบัญชี ให้ผู้นำฝากตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน (การฝากเงินจะให้ผู้ใดฝากแทนก็ได้)

การเบิกถอนเงินฝาก สมาชิกเจ้าของบัญชีแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมทั้งแสดงสมุดบัญชี เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะออกใบสำคัญจ่ายเงิน โดยเจ้าของบัญชีลงลายมือชื่อผู้รับเงินในใบสำคัญจ่าย เจ้าหน้าที่ลงรายการเบิกถอนในสมุดบัญชี และจ่ายเงิน เจ้าของบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกถอนเงินฝาก เจ้าของบัญชีหรือผู้มีอำนาจการเบิกถอนต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง จะให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ ก็ต่อเมื่อนำใบมอบอำนาจมาแสดง พร้อมเอกสารแนบ