วิธีทําให้ตัวเองมีเสน่ห์

เทคนิคการสร้างเสน่ห์และความประทับใจนั้น ไม่มีสูตรเฉพาะตายตัว แต่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเอง ถ้าเราต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน เราก็ต้องรู้จักทำตัวให้เป็นคนที่น่าร่วมงานด้วย ทำตัวเองให้ดูมีเสน่ห์น่าคบหา และเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าถูกชะตาต่อกัน ทำงานเข้าขากันได้ดี และมีความพึงพอใจในทิศทางเดียวกันแล้ว ข้อกำหนดง่ายๆ แค่ 5 ข้อที่เป็นมาตรฐานในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีดังนี้

การสร้างความมีเสน่ห์ให้น่าประทับใจ

 • ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและทำให้ความคิดเห็นนั้นเป็นผลอย่างสร้างสรรค์ โดยการเสริมความคิดเห็นที่มีคุณค่าและข้อเสนอแนะที่ดีๆ เพิ่มเติมลงไป
 • ทำให้ผู้อื่นดูดี ซึ่งจำทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเขาไปด้วย เช่น พูดชมในความคิดดีๆ หรือผลงานดีๆ ของเขาให้ที่ประชุมรับทราบ แสดงความซาบซึ้งในความช่วยเหลือที่ได้รับจากอีกฝ่ายด้วยความจริงใจ
 • รู้จักการแลกเปลี่ยน ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ทั้งการให้และการรับที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นผิดหรือเป็นจำเลยของสังคม แม้อีกฝ่ายจะทำผิดจริงก็ไม่ควรตำหนิติเตียนกันตรงๆ ต่อหน้าคนอื่น แต่อาจให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์หรือใช้คำพูดที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองโง่ พ่ายแพ้หรือไร้ค่า
 • แสดงความคิดเห็นหรือรู้สึกออกมา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายคาดหวัง

klongluang-hospital โรงพยาบาลคลองหลวง

จริงๆ แล้วการเป็นคนที่มีเสน่ห์นั้น สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องได้มาแต่แรกเกิด ใน 5 ข้อที่กล่าวมาแล้วเป็นการสร้างความประทับใจ แต่ในหัวข้อต่อไปจะเป็นการแนะนำในเรื่องของ การมีไมตรีจิต ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นอารมณ์ที่เป็นมิตรระหว่างตัวเราและผู้อื่น ซึ่งแตกต่างกับความคุ้นเคย เราไม่สามารถสร้างไมตรีจิตขึ้นได้ แต่สามารถพัฒนาให้เติบโตงอกงามได้ด้วยข้อเสนอแนะดังนี้

การสร้างไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น

 • ค้นหาสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีเหมือนกัน อาจเป็นความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ ค่านิยม งานอดิเรก ฯลฯ
 • ประเมินหรือเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นและปรับพฤติกรรมของเราให้เข้ากัน
 • มีความเห็นอกเห็นใจ มีความรู้สึกร่วมในประสบการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับเสมือนได้ประสบเอง
 • ให้ความเคารพนับถือหรือให้เกียรติผู้อื่นตามความเหมาะสม
 • แสดงออกด้วยกิริยาที่อ่อนโยน รักษามารยาทอย่างถูกกาละเทศะ และใช้ภาษาที่สุภาพเป็นมิตร
 • มีศิลปะในการสนทนา ถามหรือเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นกันเอง
 • ให้ข้อมูลหรือเสนอแนะความช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้จริงๆ ไม่ใช่พูดเพราะโออวดเอาหน้า

มนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ แต่ละคนต้องการความรักและการยอมรับ ต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง ฉะนั้นแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวหรือในองค์กร จำเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้เกิดขึ้น เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการสร้างสรรค์อย่างตั้งใจ ในบางครั้งอาจต้องเสียสละความสุขส่วนตัวแต่ผลที่ได้ก็อาจคุ้มค่า เพราะเราได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา ได้ผลงานที่เกิดจากคนหลายคน และทำให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้น มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้คน ทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาและมีค่าต่อสังคมที่เราอยู่ด้วย

อย่างน้อยๆ ก็จะทำให้อะไรๆ ในสังคมดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่

อ้างอิง : Gourmet & Cuisine / good.1daynight.com