ปี 56 เงินเดือนขึ้น น้อยมาก

สมาคมการจัดการฯฟันธงปี 2556 เงินเดือนปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555 เฉลี่ยทุกกลุ่มธุรกิจปรับขึ้น 6.02% กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านยิ้มร่าปรับขึ้นสูงสุด 7.64% กลุ่มอื่น ๆ 7.27% กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.63% ขณะอัตราการจ่ายโบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ย 1.48 เดือน กลุ่มไฟฟ้าอิเลคทรอนิส์จ่ายสูงสุด 2.40 เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1.85 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 1.75 เดือน

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดการสำรวจเป็นประจำทุกปี สำหรับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดค่าจ้างหรือปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานในองค์การ เพื่อความเที่ยงตรง และยุติธรรม องค์การจึงจำเป็นต้องแสวงข้อมูลจากภายนอกเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับองค์การของตนเองอย่างสมเหตุสมผล

สมาคมการจัดการฯตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์การจึงได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจอัตราค่าจ้าง ซึ่งในปี 2555/2556 มีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 194 บริษัท จำนวน 12 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์-วัสดุก่อสร้าง 15 บริษัท การขนส่ง 12 บริษัท การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6 บริษัท เคมีภัณฑ์และพลาสติก 22 บริษัท พาณิชยกรรม 18 บริษัท ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 23 บริษัท ยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 7 บริษัท ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 32 บริษัท รับสร้างบ้าน 15 บริษัท โลหะและเหล็ก 6 บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม19 บริษัท อื่นๆ19 บริษัท

นายประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร หัวหน้าโครงการสำรวจอัตราค่าจ้าง เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นองค์การที่มีขนาดเล็ก รายได้ต่อปีน้อยกว่า100 ล้านบาท คิดเป็น 25.77% รองลงมา คือ องค์การที่มีขนาดกลางรายได้ต่อปี 101-500 ล้านบาท บาท คิดเป็น 21.65% และรายได้ระหว่าง 501-1,000 ล้านบาท คิดเป็น 14.95%

โดยอัตราแรกจ้างสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการทดลองงานอยู่ที่ 119 วัน 92 บริษัท และ 120 วัน 60 บริษัท, 90 วัน 19 บริษัท และ180 วัน 7 บริษัท

ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนแรกจ้างแบ่งตามวุฒิการศึกษา (ก่อนบรรจุ)

  • – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สายเทคนิค 9,050 บาท สายพาณิชย์ 9,000 บาท
  • – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.สายเทคนิค 10,000 บาท สายพาณิชย์ 9,675 บาท
  • – ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 16,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 14,500 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท สาขาบริหารธุรกิจ 12,500 บาท สาขาบัญชี 12,000 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 12,480 บาท
  • – ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 19,250 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 18,000 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 18,000บาท สาขาบริหารธุรกิจ 16,640 บาท สาขาบัญชี 17,500 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 16,000 บาท

จากการคาดการณ์การขึ้นเงินเดือนประจำปี 2556 เฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 6.02% โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 7.64% กลุ่มอื่น ๆ 7.27% กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.63% กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 6.29% และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 6.18%

สำหรับการคาดการณ์การจ่ายโบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ย 1.48 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสคงที่สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 2.40 เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1.85 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 1.75 เดือน กลุ่มธุรกิจขนส่ง และกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 1.50 เดือน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์และพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1.36 เดือน

ด้านการคาดการณ์การจ่ายโบนัสผันแปรประจำปี โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.72 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสผันแปรสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 3.99 เดือน กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรม 3.09 เดือน กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.86 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 2.73 เดือน กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 2.67 เดือน

ทั้งนี้ คาดการณ์การจ่ายโบนัสคงที่และโบนัสผันแปรรวมประจำปี โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.92 เดือน กลุ่มที่มีการจ่ายโบนัสรวมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 4.15 เดือน กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 3.33 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 3.04 เดือน กลุ่มธุรกิจการขนส่ง 2.94 เดือน กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.88 เดือน

จากผลสำรวจในข้างต้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554/2555 นั้น พบว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นเงินเดือน โบนัสคงที่และโบนัสผันแปรนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง