ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2554

ค่าลดหย่อนภาษี 2554 สำหรับผู้มีรายได้ที่ต้องจ่ายและชำระภาษีในปี 2554 นี้ จากข้อมูล ค่าลดหย่อนภาษี เดิมก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยตามรายละเอียดด้านล่าง เท่าที่นึกออกและมีเพิ่มเติม มีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มาดูกันว่ามีอะไร สำหรับประโยชน์ของผู้มีเงินได้เพื่อนำไปคำนวณรายได้และค่าลดหย่อนประจำปี ที่จะต้องเสียและยื่นแบบภาษีไม่เกินเดือนมีนาคม ปี 2554 นี้เป็นต้นไป เริ่มเก็บรวบรวมและคำนวณกันได้แล้วนะครับ

สรุปรวมค่าลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2553 ที่จะยื่นในปี 54 นี้ มีชนิดของค่าลดหย่อน

 • (1) ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้ 30,000
 • (2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสของผู้มีเงินได้ 30,000
 • (3) ค่าลดหย่อนบุตร 15,000
 • (4) ค่าลดหย่อนการศึกษาของบุตร 2,000
 • (5) ค่าลดหย่อนบิดามารดา 30,000
 • (6) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา 15,000
 • (7) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 100,000
 • (8) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 200,000
 • (9) ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • (10) ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF 15% (8)+(9)+(10) รวมกันไม่เกิน 5 แสน
 • (11) ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF 15% ไม่เกิน 5 แสน
 • (12) ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 100,000 บาท
 • (13) ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
 • (14) ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 300,000 (มีต่อหรือเปล่า)
 • (15) ค่าลดหย่อนเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา
 • (16) ค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้องค์การสาธารณกุศล
 • (17) ค่าซื้อเครื่องไฟฟ้าฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ภายในปี 2553 นำไปลดหย่อนได้ 25 % ของราคาขาย
 • (18) กรอ.มีมติให้ปชช.นำใบเสร็จ ค่าที่พัก โรงแรม มาลดหย่อนภาษีได้ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่ในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ ไปจนถึงสิ้นปี 2553

tax-time ค่าลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดา 53

สำหรับผู้ที่ต้องการจะหักลดหย่อนค่าที่พัก ค่าโรงแรม และค่าอื่นๆ (17+18) อื่นๆ ให้ใช้ใบเสร็จที่ได้รับ 1 ใบ ใช้ได้เพียงคนเดียว และตรงกับชื่อที่อยู่ในใบเสร็จ โดยสามารถหักเต็มจำนวน ไม่ต้องแบ่งครึ่ง กรณีที่พักร่วมกับภรรยา (18) หรือผู้ติดตามให้ใช้ชื่อผู้มีเงินได้ตามใบเสร็จที่จะนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีนั้น

อ้างอิงจากข้อมูลจาก http://www.rd.go.th/publish/43494.0.html