กองทุนใหม่ น่าลงทุนหลายกองช่วงนี้

โดยเริ่มจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่แห่เปิดกองทุนน่าสนใจหลายกอง ซึ่งแต่ละกองหมดเขตเปิดขายประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2555 นี้แล้ว

ส่วนใหญ่เป็นกองตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำ และลงทุนในระยะเวลาสั้นๆ 3 เดือน 6 เดือน แน่นอนว่าผลตอบแทนก็สูงกว่าเงินฝากด้วย และที่สำคัญ ไม่เสียภาษีในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว กองทุนของไทยพาณิชย์เองนั้น มักเป็นกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

หลายกองทุนลงทุนไปไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

กองทุนจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวนเลยทีเดียว

ตัวอย่าง กองทุนใหม่หลายบริษัทจัดการที่เปิดในขณะนี้

  • กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส เอ็นเนอร์จี ลิงค์ คอมเพล็คซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน ของ KTAM สิ้นสุดการขาย 28 มิถุนายน 2555
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6M71 SCBFI6M71 ของ SCBAM สิ้นสุดการขาย 25 มิถุนายน 2555
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3M54 SCBFI3M54 ของ SCBAM สิ้นสุดการขาย 25 มิถุนายน 2555
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 SCBFF1Y41 ของ SCBAM สิ้นสุดการขาย 25 มิถุนายน 2555
  • บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 24/12 ของ SCBAM สิ้นสุดการขาย 26 มิถุนายน 2555
  • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 6M11 ของ CIMB-PRINCIPAL สิ้นสุดการขาย 25 มิถุนายน 2555
  • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M24 (KFFIX6M24) ของ KSAM สิ้นสุดการขาย 25 มิถุนายน 2555

เป็นกองทุนน่าสนใจทั้งนั้น